Cử nhân Tiếng Anh

Bachelor Programme

Cử nhân Tiếng Anh

15:52 - 23-12-2014

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
 CỬ NHÂN TIẾNG ANH KINH DOANH 

 A- MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

Mục tiêu của chương trình này không đơn thuần là đào tạo tiếng Anh nói chung, mà là đào tạo tiếng Anh kinh doanh. Tiếng Anh kinh doanh đòi hỏi người thạo tiếng Anh phải đồng thời là người nắm vững một số kiến thức cơ bản về kinh tế - kinh doanh. Sự kết hợp nhuần nhuyễn giữa tiếng Anh và kiến thức kinh tế - kinh doanh tạo ra một sản phẩm “kép”: vừa là chuyên gia tiếng Anh, vừa là nhà kinh doanh.

Sinh viên ra trường có khả năng đáp ứng các nhiệm vụ sau: trợ lý giám đốc về quan hệ đối ngoại, về kinh doanh đối ngoại, hoặc đảm nhiệm bất cứ công việc nào của cơ quan/doanh nghiệp cần sử dụng tiếng Anh hoặc phiên dịch tiếng Anh ra tiếng Việt.

B- CƠ CẤU KIẾN THỨC CỦA CHƯƠNG TRÌNH 

Tên học phần

Số Tín chỉ

I. Kiến thức giáo dục đại cương

 

 

16

1. Kinh tế học Mác-Lênin

4

 

 

2. Tư tưởng Hồ Chí Minh

2

 

 

3. Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam

2

 

 

4. Giáo dục thể chất

4

 

 

5. Giáo dục quốc phòng

4

 

 

II. Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp

 

 

144

a. Tiếng Anh

 

96

 

b. Ngoại ngữ thứ hai
(Tiếng Trung, hoặc Tiếng Nhật, hoặc Tiếng Nga)

 

24

 

c. Kiến thức bổ trợ

 

14

 

Kỹ năng sử dụng máy vi tính

14

 

 

d. Thực tập cuối khoá và Luận văn tốt nghiệp

 

10

 

TỔNG CỘNG

160

 

  • tags
Top 100 sinh viên năm học 2017 - 2018


20 years tin mới