Cử nhân Kế toán - Kiểm toán

In-service Programme

Cử nhân Kế toán - Kiểm toán

10:08 - 26-12-2014

 CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
 CỬ NHÂN KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN

A- MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

Chương trình này nhằm mục tiêu đào tạo Chuyên gia kế toán- kiểm toán, có kiến thức và nghiệp vụ về mọi lĩnh vực kế toán - kiểm toán và các lĩnh vực tài chính có liên quan, có khả năng tổ chức công tác kế toán, kiểm toán và đảm nhiệm vai trò Kế toán trưởng (hoặc Trưởng phòng Kế toán - Tài vụ) trong các doanh nghiệp thuộc mọi loại hình sản xuất kinh doanh cũng như các đơn vị kế toán công, sử dụng được ngoại ngữ và công cụ tin học trong các hoạt động của mình.

B- CƠ CẤU KIẾN THỨC CỦA CHƯƠNG TRÌNH

Số ĐVHT
I. Kiến thức giáo dục đại cương9
1. Triết học Mác - Lênin3
2. Tư tưởng Hồ Chí Minh3
3. Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam3
II. Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp175
a. Kiến thức cơ sở24
1. Kinh tế học Mác - Lênin6
2. Kinh tế học vi mô, vĩ mô6
3. Thống kê học3
4. Khoa học quản lý3
5. Luật kinh tế (I, II)6
b. Kiến thức ngành87
1. Lý thuyết Tài chính và Tiền tệ3
2. Nguyên lý kế toán3
3. Tài chính doanh nghiệp6
4. Kế toán doanh nghiệp (Kế toán tài chính 1)6
5. Kế toán sản xuất (Kế toán tài chính 2)6
6. Kế toán thương mại (Kế toán tài chính 3)6
7. Kế toán Quản trị3
8. Phân tích tài chính các hoạt động kinh doanh3
9. Tài chính công3
10. Kế toán công3
11. Thuế3
12. Kế toán thuế3
13. Kế toán ngân hàng3
14. Kế toán máy3
15. Tổ chức công tác kế toán và bộ máy kế toán3
16. Pháp luật kế toán và chuẩn mực kế toán (VN và quốc tế)3
17. Kiểm toán căn bản3
18. Kiểm toán Báo cáo tài chính3
19. Kiểm toán hoạt động và kiểm toán tuân thủ3
20. Pháp luật kiểm toán và chuẩn mực kiểm toán (VN và quốc tế)3
21. Bảo hiểm3
22. Tiền tệ quốc tế và thanh toán quốc tế3
23. Thị trường tài chính3
24. Toán tài chính3
25. Kỹ năng giao tiếp, đàm phán3
d- Kiến thức bổ trợ45
1. Kỹ năng sử dụng máy vi tính21
2. Ngoại ngữ (tiếng Anh)24
đ- Thực tập cuối khoá và Luận văn tốt nghiệp15
Tổng cộng180

  • tags
Top 100 sinh viên năm học 2017 - 2018


20 years tin mới