Cử nhân Kinh doanh Thương mại

In-service Programme

Cử nhân Kinh doanh Thương mại

10:47 - 27-12-2014

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
CỬ NHÂN KINH DOANH THƯƠNG MẠI

A- MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

Chương trình này nhằm mục tiêu đào tạo Chuyên gia Kinh doanh thương mại, có kiến thức và nghiệp vụ kinh doanh thương mại ở thị trường trong nước cũng như trên thị trường quốc tế, sử dụng được ngoại ngữ và công cụ tin học trong các hoạt động của mình.
Chương trình này đặc biệt thích hợp đối với những người đang hoặc sẽ đảm nhiệm chức vụ Giám đốc một doanh nghiệp thương mại.
Sinh viên ra trường có khả năng đáp ứng các nhiệm vụ sau:
-   Tổ chức và điều hành các hoạt động kinh doanh thương mại ở các công ty trong nước, các công ty liên doanh, các doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài, .v.v…
-   Tự mình thành lập một doanh nghiệp thương mại.
-   Đảm nhiệm một chức trách chuyên môn ở các cơ quan quản lý Nhà nước về thương mại hoặc các cơ quan đại diện thương mại ở nước ngoài.

B- CƠ CẤU KIẾN THỨC CỦA CHƯƠNG TRÌNH

Số ĐVHT
I- Kiến thức giáo dục đại cương9
1. Triết học Mác-Lênin3
2. Tư tưởng Hồ Chí Minh3
3. Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam3
II- Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp171
a- Kiến thức cơ sở30
1. Kinh tế học Mác-Lênin6
2. Kinh tế học vi mô, vĩ mô6
3. Thống kê học3
4. Địa lý kinh tế Việt Nam và thế giới6
5. Luật kinh tế (I, II, III)9
b- Kiến thức ngành81
. Thương mại nói chung 
1. Thương mại3
2. Thương phẩm học3
3. Tổ chức và quản lý hệ thống phân phối3
4. Marketing căn bản6
5. Thương mại điện tử3
• Thương mại quốc tế 
6. Lý thuyết và chính sách thương mại quốc tế3
7. Nghiệp vụ kinh doanh xuất nhập khẩu6
8. Thị trường thế giới3
9. Marketing thương mại quốc tế3
10. WTO và các thoả ước về thương mại, đầu tư6
11. ASEAN và các thoả ước về thương mại, đầu tư3
12. Giao nhận và Kho vận trong thương mại quốc tế (Logistics)6
• Tài chính và Kế toán của doanh nghiệp thương mại 
13. Tài chính của doanh nghiệp thương mại3
14. Nguyên lý kế toán. Kế toán thương mại và dịch vụ3
15. Kế toán máy3
16. Phân tích tài chính các hoạt động kinh doanh3
17. Tiền tệ quốc tế và thanh toán quốc tế3
• Quản lý doanh nghiệp thương mại 
18. Khoa học quản lý3
19. Quản lý nhân lực3
20. Chiến lược kinh doanh thương mại3
21. Quản lý rủi ro trong kinh doanh thương mại3
22. Kỹ năng giao tiếp, đàm phán3
23. Nghề giám đốc3
c- Kiến thức bổ trợ45
1. Kỹ năng sử dụng máy vi tính21
2. Ngoại ngữ (tiếng Anh hoặc tiếng Trung)24
d- Ôn tập. Thi tốt nghiệp15
Tổng cộng180
  • tags
Top 100 sinh viên năm học 2017 - 2018


20 years tin mới